Adres

 

Huijsmans Verhuur – Vermietung
Stenenbaak 5 3253 VR Ouddorp NL
Tel.: 0031(0)187 683 162
E-mail : info@huijsmansverhuur.nl
Mobiel:
0031(0)621 214 407.

 

Boekingsvoorwaarden

Boekingsvoorwaarden Huijsmans verhuur

U wilt een accommodatie van Huijsmans verhuur huren of gebruiken.

Onze Voorwaarden
Op alle reserveringen en aanbiedingen en alle met Huijsmans verhuur afgesloten overeenkomsten zijn de
voorwaarden van toepassing , gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Aankomst en Vertrek
Op de dag van aankomst heeft u vanaf 15:00 uur toegang tot uw huuraccommodatie.
Op de dag van vertrek dient u tussen 10:00 / 10.30 uur het huurobject te verlaten, wij spreken bij aankomst gelijk met u een passende tijd af voor een eind controle van de accommodatie bij vertrek.
Parkeren kunt u bij de huuraccommodatie zelf, deze hebben allemaal een eigen gratis privé parkeerplaats, parkeren is geheel op eigen risico.
Bij aankomst betaald u een borg van 100,00 euro, wat u terug ontvangt bij vertrek na het in orde bevinden van de accommodatie, energie kosten schades en gehuurde spullen worden tegelijk met de borg verrekend. Na elke huurperiode wordt er een eindschoonmaak uitgevoerd door Huijsmans verhuur.

Aansprakelijkheid
Huijsmans verhuur aanvaard geen aansprakelijkheid voor:
• Diefstal, verlies en/of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het Vakantiepark.
• Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur.
• Mondeling en/of telefonisch verstrekte inlichtingen.
• U bent hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en/of andere eigendommen van Huijsmans
verhuur, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten uwerzijds dan wel van derden die zich met uw toestemming
op een van onze Vakantieparken bevinden. Bij niet juist gebruik c.q. het niet juist achterlaten van de accommodatie kunnen
aanvullende ( schoonmaak ) kosten aan u worden doorberekend.

Vergoeding bij geen gebruik
In geval de accommodatie gedurende de overeengekomen periode niet door u wordt gebruikt, is een vergoeding verschuldigd waarvan de kosten gelijk zijn aan het factuurbedrag dat bij gebruik verschuldigd zou zijn geweest op basis
van het maximaal aantal personen waarvoor de accommodatie geschikt is. Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

Huurvoorwaarden
Huurder mag de gehuurde accommodatie zonder toestemming van Huijsmans verhuur niet aan derde in huur of gebruik geven, tevens is het verboden met meer dan het aantal personen dan toegestaan te overnachten. Huurder zal de accommodatie als een goede huurder gebruiken en bewonen., hij verbind zich hierbij alle schade die is ontstaan direct te vergoeden. Het gebruik van bedden goed is verplicht. Huurder is verplicht zich aan het Parkreglement te houden.

Voorreserveringen
Het is altijd mogelijk voor iedere gast een voorreservering te plaatsen voor het komende jaar. Aan deze voorreservering zijn geen kosten verbonden. Zodra de tarieven bekend zijn, zullen de voorreserveringen worden omgezet in reserveringen.
Wij verlangen een aanbetaling van 40 % binnen 14 dagen, het restant dient uiterlijk 5 weken voor aankomst te zijn betaald.

Annuleringsverzekering
Het is mogelijk om bij directe boekingen een annuleringsverzekering bij ons af te sluiten.
Het tarief van het annuleringsverzekering bedraagt 5 % van de overeengekomen huurprijs verhoogd met € 5,00 administratiekosten, en daarover nog 21 % btw. Deelname aan het annuleringsverzekering vrijwaart u voor de kosten van
een annulering veroorzaakt door een van de volgende gebeurtenissen mits gestaafd met een officiële verklaring. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, behoudt Huijsmans verhuur zich het recht voor om een onderzoek in te stellen.
1. Bij overlijden, plotseling opgetreden ernstige ziekte of ongeval van hoofdpersoon of een van de deelnemers.
2. Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van
een familielid in de eerste graad van de hoofdpersoon of een van de deelnemers.
3. Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens brand, water of
ernstige stormschade aan de vakantiewoning.
4. Een bijzondere oproep voor militaire dienst, anders dan mobilisatie.
In geval van vroegtijdig afbreken van uw vakantie om een van bovenstaande redenen, zal naar rato van het aantal genoten
vakantiedagen een percentage van de huursom worden terugbetaald.

Uitsluitingen Geen recht op uitkering bestaat indien:
1. De gebeurtenis het gevolg is van of verband houdt met een burgeroorlog, een (natuur)ramp of een Pandemie;
2. De gebeurtenis het gevolg is van of verband houdt met het door verzekerde deelnemen aan of willens en wetens bijwonen
van (vliegtuig)kaping, staking, oproer, opstand of terreurdaad;
3. De gebeurtenis veroorzaakt is door, opgetreden bij of voortvloeiend uit atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de
reacties zijn ontstaan, tenzij aangewend bij de medische behandeling van de verzekerde.
4. Verzekerde of de bij uitkering belanghebbende omtrent het ontstaan, aard of omvang van de schade een onvolledig onware
opgave doet of indien de verplichtingen niet of niet tijdig worden nagekomen. Indien u onverhoopt uw vakantie moet
annuleren en u bent niet aangesloten bij Huijsmansverhuur of de reden valt niet onder de annuleringsverzekering dan bent u
verplicht om aan Huijsmansverhuur een gefixeerde schadevergoeding te betalen. Deze bedraagt:
• Bij een annulering tot 3 maanden voor ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
• Bij een annulering tussen 3 maanden tot een maand voor ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
• Bij een annulering tussen 1 maand tot 2 weken voor ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
• Bij annulering korter dan 2 weken voor ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs • Bij annulering op de dag van aankomst, 100% van de overeengekomen prijs.

Bij annulering brengt Huijsmans verhuur standaard € 25,- aan administratiekosten in rekening.
Annuleringen dienen altijd schriftelijk plaats te vinden.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Hallo, hoe kan ik u helpen?