Adres

 

Huijsmans Verhuur – Vermietung
Stenenbaak 5 3253 VR Ouddorp NL
Tel.: 0031(0)187 683 162
E-mail : info@huijsmansverhuur.nl
Mobiel:
0031(0)621 214 407.

 

Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering

Het is mogelijk om bij boeking een annuleringsverzekering bij ons af te sluiten.
Het tarief van het annuleringsverzekering bedraagt 5 % van de overeengekomen huurprijs
verhoogd met € 5,00 administratiekosten, en daarover nog 21 % btw.
Een annuleringsverzekering vrijwaart u voor de kosten van,
een annulering veroorzaakt door een van de volgende gebeurtenissen mits gestaafd met
een officiële verklaring. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, behoudt Huijsmans verhuur
zich het recht voor om een onderzoek in te stellen.

1. Bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval van hoofdpersoon of een van de deelnemers.
2. Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van
een familielid in de eerste graad van de hoofdpersoon of een van de deelnemers.
3. Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens ernstige brand,
stormschade of blikseminslag aan of in uw huis of inboedel van de hoofdpersoon.
4. Een bijzondere oproep voor militaire dienst, anders dan mobilisatie.
In geval van vroegtijdig afbreken van uw vakantie om een van bovenstaande redenen,
zal naar rato van het aantal genoten vakantiedagen een percentage van de huursom worden terugbetaald.

Uitsluitingen Geen recht op uitkering bestaat indien:

1. De gebeurtenis het gevolg is van of verband houdt met een burgeroorlog, een (natuur)ramp en/of een bosbrand;
2. De gebeurtenis het gevolg is van of verband houdt met het door verzekerde deelnemen aan of willens en wetens bijwonen
van (vliegtuig)kaping, staking, oproer, opstand of terreurdaad.
3. De gebeurtenis veroorzaakt is door, opgetreden bij of voortvloeiend uit atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de
reacties zijn ontstaan, tenzij aangewend bij de medische behandeling van de verzekerde.
4. Verzekerde of de bij uitkering belanghebbende omtrent het ontstaan, aard of omvang van de schade een onvolledig onware
opgave doet of indien de verplichtingen niet of niet tijdig worden nagekomen. Indien u onverhoopt uw vakantie moet
annuleren en u heeft geen annulerings verzekering of de reden valt niet onder het annulerings verzekering dan bent u
verplicht om aan de ondernemer een gefixeerde schadevergoeding te betalen.

Deze bedraagt:

• Bij annulering tot 3 maanden voor ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
• Bij annulering tot 2 maanden voor ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
• Bij annulering tot 1 maand voor ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
• Bij annulering vanaf 1 maand voor ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs
• Bij annulering op de dag van aankomst 100% van de overeengekomen prijs.

Bij annulering brengt Huijsmans verhuur standaard € 25,- aan administratiekosten in rekening.
Annuleringen dienen altijd schriftelijk plaats te vinden.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Hallo, hoe kan ik u helpen?